Názov spoločnosti CLEANSBERG Kft. (2330 Dunaharaszti, Kőrisfa u. 2.)
Predmet testovania oprávneného záujmu Spracovanie osobných údajov za základe oprávneného záujmu spoločnosti CLEANSBERG Kft. (ďalej len ako: spoločnosť) počas správy a vymáhania právnych nárokov.
Účel spracúvania Register dlžníkov spoločnosti, výzvy na platbu pre registrovaných dlžníkov a vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti v súdnych, notárskych a exekučných  konaniach.
Právny základ 

spracúvania

(Súlad GDPR)

Podľa článku 6 ods. 1 písmena f) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti, s výnimkou prípadov, keď nad takými záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.  
Rozsah spracúvaných údajov dotknutej osoby Identifikačné údaje fyzickej osoby predpísané zákonom: 

–          bydlisko

–          ak nemá trvalé bydlisko tak miesto pobytu

–          dátum a miesto narodenia

–          rodné meno a priezvisko matky, telefón.

 

Zdroj osobných údajov Osobné údaje získavame v prvom rade od dotknutých osôb, osobné údaje, ktoré vyžaduje zákon k začatiu konania získavame z registrov osobných údajov a adries a z verejne dostupných zdrojov a registrov.
Dĺžka spracúvania údajov Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania, resp. po dobu 8 rokov od skonštatovania nevymožiteľnosti v exekučnom alebo likvidačnom konaní.
Príjemcovia údajov V prípade potreby budú osobné údaje postúpené advokátovi alebo advokátskej kancelárii poskytujúcej spoločnosti právne zastúpenie.
  

ZISTENIA SÚVISIACE S OPRÁVNENÝM ZÁUJMOM

 

Oprávnený záujem spoločnosti Oprávneným záujmom spoločnosti je úhrada ceny za predaný tovar.  Ak kupujúci nesplní svoju platobnú povinnosť v stanovenej lehote, musí spoločnosť podniknúť právne kroky na uplatnenie svojej pohľadávky.
Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov Aby spoločnosť bola schopná identifikovať svojich dlžníkov, je potrebná registrácia ich základných údajov (meno, adresa). Pred začatím súdneho konania spoločnosť telefonicky alebo písomne upozorní dlžníka na faktúru po lehote splatnosti a vyzve ju na jej uhradenie. Na účely začatia vymáhacieho konania je potrebné príslušnému vymáhaciemu orgánu postúpiť zákonom požadované osobné údaje. Ak návrh na začatie konania neobsahuje tieto údaje, notár alebo súd návrh zamietne. Spracúvanie osobných údajov je preto nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. Na spracúvanie údajov neexistuje alternatívne riešenie. Rozsah spracúvaných údajov určuje zákon, spoločnosť spracúva iba nevyhnutne potrebné osobné údaje. Spracúvaním menšieho množstva osobných údajov alebo ich anonymizáciou nie je možné naplniť účel spracúvania údajov. 

Na tomto základe možno konštatovať, že spracúvanie údajov je nevyhnutné, vhodné a v súlade so zásadami proporcionality na presadzovanie oprávneného záujmu spoločnosti.   

 

Preskúmanie účinkov spracúvania údájov, 

porušenie práv a slobôd dotknutých osôb 

Údaje budú použité výlučne na prípravu platobných výziev v rámci vymáhacích konaní. Spracúvanie údajov nesprevádza obťažovanie dotknutých osôb, pravidelné vykonávanie ďalších úkonov alebo intruzívny zásah do ich súkromia a práv. 

 

Príslušnosť k zraniteľnej skupine 

dotknutých osôb 

K dotknutým osobám typicky nepatria zraniteľné skupiny osôb (napr. deti, choré alebo postihnuté osoby). 
Preskúmanie primeraných očakávaní dotknutej osoby (v čase zberu osobných údajov mohla dotknutá osoba odôvodnene očakávať, že k spracovaniu osobných údajov môže dojsť z dôvodu oprávneného záujmu) Spoločnosť informuje zákazníkov o spôsobe spracúvania osobných údajov pri uskutočňovaní objednávky formou vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí prílohu objednávkového formulára. Okrem toho, ak zákazník nezaplatí za ním objednaný tovar, môže oprávnene očakávať, že v záujme uplatnenia si svojich nárokov podnikne oprávnená osoba príslušné kroky. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a tento test oprávneného záujmu sú uverejnené aj na webovej stránke spoločnosti.   
Spôsob informovania o spracúvaní údajov 

a účele spracúvania 

Spoločnosť informuje dotknuté osoby o ochrane osobných údajov písomne (cestou objednávkového formulára) a elektronicky (cestou webovej stránky). Dotknuté osoby sa môžu so svojimi otázkami alebo s cieľom uplatnenia svojich práv obrátiť na spoločnosť prostredníctvom kontaktov uvedených vo vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo cestou obchodného zástupcu. Test oprávneného záujmu je uverejnený na webovej stránke spoločnosti.
Má doktnutá osoby možnosť kontrolovať 

alebo namietať spracúvanie osobných údajov?

Dotknuté osoby môžu kontrolovať spracúvanie údajov a uplatňovať v súvislosti s ním svoje práva v súlade s ustanoveniami Zásad ochrany osobných údajov. 

 

Záruky poskytované spoločnosťou 

CLEANSBERG Kft. 

· rozsah spracúvaných údajov predstavuje len údaje nevyhnutne potrebné na dosiahnutie cieľa

· uložené údaje sú nepretržite kontrolované a aktualizované 

· spoločnosť vykoná všetky bezpečnostné opatrenia v oblasti informačných technológií v záujme ochrany údajov pred neoprávneným prístupom (antivírus, použitie hesla)

· prístup k spracúvaným údajom majú výlučne príslušní zamestnanci spoločnosti a ňou poverení právni zástupcovia 

· spoločnosť definuje práva a povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov v pracovnej náplni a v rámci interných predpisov (kto a za akých podmienok môže údaje spracúvať)

· kontrola dodržiavania predpisov zamestnávateľom pri spracúvaní údajov 

· uverejnenie testu oprávneného záujmu na webovej stránke 

  

VÝSLEDOK TESTU OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

 

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že oprávnený záujem spoločnosti je pri obmedzovaní oprávneného záujmu dotknutých osôb v súlade so zásadami proporcionality. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre naplnenie ekonomického záujmu spoločnosti a jej chod. Spracúvanie údajov nie je možné realizovať alternatívnou metódou vyžadujúcou menšie množstvo údajov alebo ponúkajúcou riešenia založené na iných metódach. Spoločnosť ako prevádzkovateľ údajov sa domnieva, že právny základ spracúvania údajov je v súlade s oprávneným záujmom spoločnosti definovaným v článku 6 ods. 1 písmena f) nariadenia GDPR a spracúvanie údajov neporušuje základné práva a slobody dotknutých osôb spôsobom, ktorý by prevážil oprávnený záujem spoločnosti.