YHLÁSENIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH A KONTAKTNÝCH ÚDAJOV
ZMLUVNÝCH PARTNEROV (PRÁVNICKÝCH OSÔB) A ICH ZÁSTUPCOV

Vážený Partner!

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z roku 2016/679 (ďalej len GDPR) ukladá prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje povinnosť poskytovať dotknutým osobám informácie týkajúce sa sprácúvania. V rámci tejto povinnosti spoločnosť Cleansberg Kft. ako Prevádzkovateľ osobných údajov kontaktných osôb a zástupcov jej zmluvných partnerov (ďalej len ako: Kontaktná osoba) vydáva v súvislosti so spracúvaním týchto údajov nasledovné vyhlásenie:

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje Kontaktných osôb a zástupcov našich zmluvných partnerov v súvislosti s vyžiadanými a poskytnutými cenovými ponukami, ďalej po uzavretí akejkoľvek podnikateľskej, sprostredkovateľskej, prepravnej, kúpnopredajnej alebo inej zmluvy (ďalej len ako: Zmluva) uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a partnermi v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami tohto vyhlásenia (ďalej len ako: Vyhlásenie).

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Meno prevádzkovateľa: Cleansberg Kft. (ďalej len ako: Prevádzkovateľ)

Sídlo: 2330 Dunaharaszti, Kőrisfa u.2.

E-mail: info@cleansberg.hu

Telefón: 06/24-402-882

Webová stránka: www.cleansberg.hu

 1. Rozsah spracúvaných údajov:
 • meno kontaktnej osoby,
 • pracovné miesto a zaradenie kontaktnej osoby,
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail).
 1. Účel a právny základ spracúvania údajov: 

Vyššie uvedené údaje spracúvame pri uzatváraní zmlúv a ich plnení, ako aj pri fakturácii a udržiavaní kontaktov s partnermi. Spracúvame len nevyhnutné množstvo údajov kontaktných osôb, ktoré používame výlučne na účel, na aký boli poskytnuté, preto kontaktným osobám nehrozí neprimerané poškodenie ich záujmov.

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Údaje uchovávame počas celej doby trvania zmluvy, najviac však do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov po zániku zmluvy.

 1. Kto má prístup k údajom?

K osobným údajom kontaktných osôb majú v súvislosti s výkonom svojej práce a len v rámci rozsahu svojej pracovnej činnosti prístup zamestnanci a obchodní zástupcovia spoločnosti, kuriérska spoločnosť, prepravná spoločnosť a zamestnanci poštovej služby.

 1. Práva kontaktnej osoby:

Ako Kontaktná osoba máte právo byť informovaná o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou, máte právo na prístup k údajom, opravu údajov i právo namietať spracúvanie údajov. V prípade splnenia príslušných podmienok máte právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ich vymazanie či poskytnutie osobných údajov Vám alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi (právo na prenosnosť údajov).

 1. Právo na podanie sťažnosti

Ak chcete ako dotknutá Kontaktná osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podať sťažnosť, skôr ako sa obrátite na príslušné orgány alebo súd, kontaktujte, prosím, v záujme vyriešenia problému našu Spoločnosť. Ak sa aj napriek maximálnemu úsiliu z našej strany sťažnosť nepodarí vyriešiť, má dotknutá osoba právo sa na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií. Kontaktné údaje uvedeného orgánu: korešpondenčná adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5, Sídlo: 125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefón: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: https://naih.hu.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Počas spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovanie vrátane profilovania.

Dunaharaszti, 25. máj 2018

                                                                                                                                                                                                                                                    ügyvezető