ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
JOGI SZEMÉLY SZERZŐDÉSES PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI ÉS KÉPVISELŐI SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

Tisztelt Partnerünk!

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) az adatkezelők számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Ennek megfelelően a Cleansberg Kft., mint Adatkezelő a szerződéses partnereinek kapcsolattartói és képviselői (a továbbiakban: kapcsolattartó) személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adja:

Társaságunk a partnereink általi ajánlatok kérésétől vagy Társaságunk részéről ajánlatok adásától, továbbá Társaságunk és a partnerek között bármely tevékenység végzésére irányuló vállalkozási, megbízási, szállítási, továbbá adásvételi vagy egyéb szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötését követően a jelen adatkezelésről szóló tájékoztatásban (a továbbiakban: Tájékoztató) részletezettek szerint kezeli a velünk szerződéses kapcsolatban álló partnereink képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait.

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cég neve: Cleansberg Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Kőrisfa u.2.

E-mail címe: info@cleansberg.hu

Telefonszáma: 06/24-402-882

Honlap: www.cleansberg.hu

2. A kezelt adatok köre:

  • kapcsolattartó neve,
  • kapcsolattartó munkahelye és pozíciója,
  • kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).

3. Az adatkezelés célja és jogalapja:

A fenti adatok kezelése a partnereinkkel való szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz szükséges. A kapcsolattartóknak csak a szükséges mennyiségű adatait rögzítjük és csak arra a célra használjuk fel, amelyre a partner az adatokat átadta, ezért a kapcsolattartókat aránytalan érdeksérelem nem éri.  

4. Az adatok tárolásának időtartama:

A szerződés fennállásáig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő igényérvényesítési határidő leteltéig tároljuk.

5. Kinek adjuk át az adatokat?

A kapcsolattartók személyes adatait a munkavállalóink, üzletkötő kollégáink, a kiszállítást végző futárszolgálat, fuvarozó cég, postai szolgáltató cég kollégái a feladataik ellátása érdekében és ahhoz szükséges terjedelemben kaphatják meg.

6. A kapcsolattartót megillető jogok:

Személyes adataik kezeléséről társaságunktól tájékoztatást kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben annak feltételei fennállnak, kérheti az adatkezelés korlátozását, az adatok törlését, illetve megilleti az a jog, hogy adatait neki vagy az általa megjelölt adatkezelőnek továbbítsuk (adathordozhatósághoz való jog).

7. Panasz benyújtásának a joga

Amennyiben az érintett kapcsolattartónak valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, kérjük, hogy mielőtt hatósághoz vagy bírósághoz fordulna egyeztetés és a probléma megoldása érdekében keresse meg Társaságunkat. Amennyiben a panaszt mi minden törekvésünk ellenére nem orvosoltuk, az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon:+36 (1) 391-1400; Fax:+36 (1) 391-1410; E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu.

8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A személyes adatok kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is.

Dunaharaszti, 2018. május 25.

                                                                                                                                                                                                                                                    ügyvezető