VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z roku 2016/679 (ďalej len GDPR) ukladá prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje povinnosť poskytovať dotknutým osobám informácie týkajúce sa sprácúvania. V rámci tejto povinnosti spoločnosť Cleansberg Kft. ako Prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje kontaktných osôb a zástupcov jej zmluvných partnerov vo forme fyzických osôb (ďalej len ako: Kontaktná osoba) vydáva v súvislosti so spracúvaním týchto údajov nasledovné vyhlásenie:

 

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzkovateľa:  CleansBerg Kft.

Registračné číslo spoločnosti: 13-09-113862

Sídlo: 2330 Dunaharaszti, Kőrisfa u.2.

E-mail: info@cleansberg.hu

Telefón: 06/24-659-620

Webová stránka: www.cleansberg.hu

 

 1. Účel spracúvania údajov: vypracovanie cenových ponúk, prijímanie objednávok, plnenie zmlúv, fakturácia, dodanie objednávok, tvorba ponúk, udržiavanie kontaktov za účelom marketingu a predaja, tvorba zoznamu partnerov, uplatňovanie právnych nárokov.
 2. Právny základ spracúvania údajov
 3. Spracúvanie údajov na základe zmluvy: Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vypracovania cenových ponúk, prijímania objednávok, plnenia zmlúv, dodania objednaných produktov, plnenia požiadaviek nášho partnera ešte pred uzatvorením zmluvy, respektíve za účelom jej plnenia po uzatvorení zmluvy.
  V tomto prípade má neposkytnutie údajov za následok, že naša spoločnosť nemôže vypracovať cenovú ponuku a uzatvoriť a plniť zmluvy potrebné pre nákup našich produktov. Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, telefón, e-mail.
 4. Spracúvanie údajov na právnom základe: Vytvorenie zoznamu partnerov je oprávneným záujmom našej spoločnosti. Obchodná politika spoločnosti je založená na udržiavaní vzťahov s našimi zákazníkmi prostredníctvom obchodných zástupcov a predkladaní priamych ponúk. V záujme poznania našich zákazníkov a možností, ako s nimi zostať v kontakte je potrebné ich údaje zaznamenať. Ak by údaje našich partnerov neboli evidované, udržiavanie kontaktov s našimi zákazníkmi by bolo časovo i finančne nesmierne náročné, čo by ovplyvnilo politiku predaja a plnenie ekonomického záujmu. Spoločnosť spracúva osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu: meno, adresa, telefónne číslo. Ak dotknutá osoba nesúhlasí so spracúvaním údajov našou spoločnosťou za týmto účelom, môže kedykoľvek spracúvanie údajov namietať a požiadať o vymazanie týchto údajov cestou našich obchodných zástupcov alebo prostredníctvom uvedených kontaktov.  

Oprávneným záujmom spoločnosti je spracúvanie údajov z dôvodu vymáhania pohľadávok  a uplatnenia iných právnych nárokov. Podmienky spracúvania údajov v týchto prípadoch upravuje Občiansky súdny poriadok, zákon o upomínacom konaní a zákon o súdnom konaní.   

Testy oprávneného záujmu sú k nahliadnutiu na našej webstránke v časti Ochrana osobných údajov. 

 1. Spracúvanie údajov na základe zákonnej povinnosti: Faktúra vystavená zákazníkom obsahuje údaje predpísané v zákone o DPH. V prípade chýbania týchto údajov nie je možné faktúru vystaviť a objednávku zrealizovať.
 2. Spracúvanie údajov na základe súhlasu: Naši obchodní zástupcovia sa podľa na základe zoznamu zákazníkov sa osobne alebo telefonicky skontaktujú so zákazníkmi za účelom predaja a ich žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky ako aj objednávku postúpia našej Spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže zákazník kedykoľvek stiahnuť cestou našich obchodných zástupcov alebo prostredníctvom kontaktných údajov Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Príjemcovia spracúvania údajov: Osobné údaje nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy môžu byť sprístupnené našim zamestnancom v rámci rozsahu ich pracovnej náplne, obchodným zástupcom, prepravným spoločnostiam a poštovým službám. Fakturačné údaje sa odosielajú našim zmluvným partnerom zodpovedným za účtovnícke a auditorské činnosti. K údajom zo zoznamu partnerov majú prístup naši zamestnanci a obchodní zástupcovia v rámci svojej pracovnej náplne. K osobným údajom uchovávaným na IT nosičoch majú prístup zamestnanci firiem poverených správou a údržbou IT v rámci ich pracovnej činnosti. V prípade právnych sporov a vymáhania pohľadávok sú údaje postúpené príslušným orgánom a našim právnym zástupcom. Zmluvní partneri našej spoločnosti sú zverejnení na našej webstránke v časti Ochrana osobných údajov.
 4. Doba uchovávania údajov

Údaje nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy uchovávame počas celej doby trvania zmluvy, najviac však do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov po zániku zmluvy. Faktúry uchovávame v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníce po dobu 8 rokov. Údaje na zozname partnerov uchovávame do ich pozmenenia alebo do doby ich vymazania na základe žiadosti. Údaje kontaktnej osoby uchovávame dovtedy, kým nedojde k zmene kontaktnej osoby alebo pokým táto osoba nepožiada o ich vymazanie. Osobné údaje nevyhnutné k uplatneniu právnych nárokov uchovávame po dobu 5 rokov od právoplatného ukončenia konania, v prípade exekučného alebo likvidačného konania po dobu 8 rokov od stanovenia nevymožiteľnosti. 

 1. Práva súvisiace so spracúvaním údajov

Máte právo byť informovaný o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou, máte právo na prístup k údajom, opravu údajov, v prípade splnenia príslušných podmienok máte právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ich vymazanie, ako aj právo namietať spracúvanie údajov či právo na prenosnosť údajov.

 1. Právo na podanie sťažnosti

Ak chcete v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov podať sťažnosť, ktorú naša spoločnosť napriek maximálnemu úsiliu vynaloženému z jej strany nedokáže vyriešiť, máte právo obrátiť sa na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií. Kontaktné údaje uvedeného orgánu: korešpondenčná adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5, Sídlo: 125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefón: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: https://naih.hu.

 1. Zmluvní partneri:

Advokátska kancelária Stramszky

Sídlo:1012 Budapest Attila út 133. FM. 4.

Adminconto Kft.

Sídlo:1116 Budapest, Temesvár u. 20.

Express One Hungary Kft.

Sídlo:1239 Budapest, Európa u. 12.

CleansBerg Kft.