ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) az adatkezelők számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Ennek megfelelően a CleansBerg Kft., mint adatkezelő a természetes személy partnerei és valamennyi partnere kapcsolattartói és képviselői (a továbbiakban: kapcsolattartó) személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adja:

 

1.Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cég neve:  CleansBerg Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-113862

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Kőrisfa u.2.

E-mail címe: info@cleansberg.hu

Telefonszáma: 06/24-659-620

Honlap: www.cleansberg.hu

 

2.Adatkezelés célja: árajánlat készítése, megrendelés felvétele, szerződés teljesítése, számlázás, megrendelt termék kiszállítása, ajánlattétel, marketing és értékesítés céljából való kapcsolattartás, partnerlista készítés, jogi igény érvényesítése.

3.Adatkezelés jogalapja

A.Szerződésen alapuló adatkezelés: Az árajánlat készítés, megrendelés felvétel, szerződés teljesítés, megrendelt termék kiszállítása céljából végzett adatkezelés a partnereinkkel való szerződések megkötését megelőzően a partereink kérésére történő lépések megtételéhez, valamint a szerződéskötést követően a partnereinkkel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy cégünk nem tudja elkészíteni az árajánlatot és nem lehetséges a termékünk megvásárlásához szükséges szerződés megkötése vagy teljesítése. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

B.Jogos érdeken alapuló adatkezelés: A partnerlista készítésének jogalapja cégünk jogos érdeke. Cégünk üzletpolitikája az, hogy vásárlóinkkal üzletkötőinken keresztül tartjuk a kapcsolatot, ajánlatainkkal közvetlenül keressük meg a partnereinket. Ahhoz, hogy ismereteink legyenek arról, hogy kik a vásárlóink és velük milyen módon tudunk kapcsolatban maradni nyilván kell tartani az ehhez szükséges adataikat. Amennyiben nem készülne nyilvántartás a partnereink adatairól, aránytalanul nagy idő és anyagi ráfordítással járna a vevőinkkel való kapcsolattartás és ezáltal az értékesítési politikánk és gazdasági érdekünk megvalósítása. Ebből az adatkezelési célból kizárólag a legszükségesebb adatokat tároljuk: név, cím, telefonszám. Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy az adatait ebből a célból Cégünk kezelje, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti az adatainak törlését. Erre üzletkötőinken, vagy bármely elérhetőségünkön keresztül sor kerülhet.

Szintén cégünk jogos érdeke a vevőkkel szembeni lejárt követelések és egyéb jogi igények érvényesítése céljából való adatkezelés. A kezelendő adatokat a polgári perrendtartásról, a fizetési meghagyásos eljárásról és a bírósági végrehajtásról szóló törvény határozza meg.

Az érdekmérlegelési tesztek cégünk honlapján az Adatvédelem menüpont alatt megtekinthetők.

C. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés: a vevők részére kiállított számla az általános forgalmi adóról szóló törvényben előírt adatokat tartalmazza. Ezeknek az adatoknak a hiányában a számla nem állítható ki, a vevői megrendelés nem teljesíthető.

D.Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Üzletkötőink a partnerlista adatai alapján a vevőinket értékesítés céljából személyesen vagy telefonon megkeresik, továbbítják a vevők árajánlatkérését és megrendelését Cégünk részére. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a vevő bármikor visszavonhatja üzletkötőinken vagy Cégünk bármely elérhetőségén keresztül. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.Adatkezelés címzettjei: A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok továbbításra kerülhetnek a feladatkörükben érintett munkavállalóink, kereskedelmi ügynökeink, kiszállítást, postai szolgáltatást végző cégek részére. A számla adatai továbbításra kerülnek a könyvelési, könyvvizsgálói feladatot ellátó szerződéses partnerünknek. A partnerlista adatait feladatkörében érintett munkavállalóinkkal és az üzletkötőinkkel közöljük. Cégünk informatikai eszközein tárolt személyes adatokhoz az üzemeltetéssel és karbantartással megbízott informatikai cég munkatársai a feladataik ellátása során hozzáférhetnek. Jogvitás ügyekben, valamint lejárt követelés érvényesítése céljából az adatok továbbításra kerülnek az érintett hatóságoknak és a jogi képviselőnknek. Cégünk szerződéses partnereit honlapunkon az Adatvédelem menüpont alatt közzétesszük.

5.Adattárolás időtartama

A szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a szerződés fennállásáig, legkésőbb a szerződésből eredő igények érvényesítési határidejének leteltéig tároljuk. A számlákat a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrizzük meg. A partnerlista adatait azok megváltozásáig, illetve kérelemre történő törléséig tároljuk. A kapcsolattartó adatait addig tároljuk, amíg a kapcsolattartó személyében változás nem történik, vagy adatainak törlését nem kéri. A jogi igény érvényesítéséhez szükséges személyes adatokat az eljárások jogerős befejezését követő 5 évig őrizzük meg, illetve a végrehajtási vagy felszámolási eljárás esetén a behajthatatlanság megállapítását követő 8 évig tároljuk.

6.Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Személyes adatai kezeléséről társaságunktól tájékoztatást kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, amennyiben annak feltételei fennállnak kérheti az adatkezelés korlátozását vagy az adatok törlését, továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

7.Panasz benyújtásának a joga

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt mi minden törekvésünk ellenére nem orvosoltuk, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei: postacím:1530  Budapest, Pf.: 5. ; Cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon:+36 (1) 391-1400; Fax:+36 (1) 391-1410; E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu

8.Szerződéses partnereink:

Stramszky Ügyvédi Iroda

Cím:1012 Budapest Attila út 133. FM. 4.

Adminconto Kft.

Cím:1116 Budapest, Temesvár u. 20.

Express One Hungary Kft.

Cím:1239 Budapest, Európa u. 12.

 

 

CleansBerg Kft.